99re国产精品视频全免费

99re国产精品视频全免费

 下后,复发汗,昼日烦躁不得眠,夜而安静,不呕,不渴,无表证,脉沉微,身无大热者,宜干姜附子汤。 其愚乃如是,不能改,何所復望乎?

凡民守讀之,共彊行之,且相易共好嬉一之,不能自禁。谓其脉浮迟,或微,或细,或沉,皆属里有寒也。

卯酉之命,各直其月,其月復同。盖古方升两大多,或水少汤浊,药味至浓。

且晋葛氏云∶附子一枚准半两。今人求道德及凡人行,當以何為急務哉?

後生各得其命矣,真人知之邪? 以徵之文,與天地響相應也,是天合信符也。

十縣合成為一郡,亦合成一家,共一大憂。庞曰∶寒热而厥,面色不泽,冒昧者,当用绵衣包手足,令温暖,必大汗而解也。

Leave a Reply